Algemene voorwaarden

voor gebruikers van de Vlajo-websites en Vlajo-deelnemers

Onder de Vlajo-websites verstaan we alle websites in beheer van Vlajo waaronder Vlajo.org, VlajoChallenge.be, Start-Academy.be, CompassMe.be.
Onder de Vlajo-deelnemers verstaan we iedereen die deelneemt aan een Vlajo-project, een Vlajo-activiteit en/of CompassMe.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing bij raadpleging en gebruik van de website(s) (onder meer te vinden onder www.vlajo.org) (“Website”) die betrekking heeft (hebben) op het aanbod van de Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw, Kapeldreef 60 te 3001 Heverlee (“Vlajo”). Elke gebruiker van de Website (“Gebruiker”) dient deze Voorwaarden te lezen en te aanvaarden, of zal geacht worden deze te hebben gelezen en te hebben aanvaard vooraleer gebruik te maken van de Website. Door deze Website te bezoeken en/of te gebruiken, verklaart de Gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden.

De richtlijnen in de handleidingen die door Vlajo ter beschikking worden gesteld aan de deelnemer(s) van de Vlajo activiteiten en/of projecten dienen als aanvullend beschouwd worden op deze Voorwaarden. Bij onduidelijkheid zal de definitieve interpretatie op eenvoudig schriftelijk verzoek worden bepaald door de vertegenwoordiger van Vlajo. In geval van tegenstrijdigheid zullen deze Voorwaarden van toepassing zijn.

2. Gebruik van de Website

Door raadpleging en/of gebruik van de Website verbindt de Gebruiker zich ertoe de Website te gebruiken als een goed huisvader en conform deze Voorwaarden.

De logingegevens (aanmeldgegevens en/of paswoord) die  een geregistreerd Gebruiker beheert, zijn strikt persoonlijk. De Gebruiker staat in voor de veilige bewaring en de geheimhouding van zijn logingegevens.  De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle verrichtingen uitgevoerd en alle informatie verstrekt met behulp van diens logingegevens, ook als deze niet door de Gebruiker zelf werden verricht of verstrekt.

De informatie die op de Website door de Gebruiker wordt verschaft, wordt door Vlajo als correct beschouwd en zal als dusdanig kunnen gebruikt worden waar dit nodig is.

2.1 Gebruiksrecht in het kader van CompassMe-website

Veelal maak je gebruik van CompassMe omwille van jouw verhouding met een School. Deze School is de licentienemer van CompassMe, hetgeen bepalend is voor de verdere gebruiksrechten op de software. Dat deze onderlinge verhoudingen bestaan doet geen afbreuk aan het bindende karakter van deze Gebruikersovereenkomst voor jou als Gebruiker.

Je krijgt pas toegang tot CompassMe nadat de School een Gebruikersprofiel voor je heeft aangemaakt door middel van onze registratieprocedure. Nadat je toegang hebt verkregen tot CompassMe, moet je controleren of jouw gegevens correct zijn. Deze verplichting geldt gedurende het verdere gebruik van CompassMe.

Je bent een Gebruiker van zodra je toegang krijgt tot je Gebruikersprofiel en telkens je gebruik maakt van CompassMe. Door aan te melden, erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Voorwaarden van toepassing zijn.

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van CompassMe, conform de hoedanigheid van de Gebruiker.

Het Gebruiksrecht omvat het recht om inhoud aan CompassMe toe te voegen. Deze inhoud kan beschikbaar worden voor andere Gebruikers. We vragen dus aan jou om inhoud enkel toe te voegen indien je over de rechten hiervoor beschikt.

Het Gebruiksrecht wordt toegekend voor een duur die bepaald wordt door de onderliggende verhoudingen tussen Vlajo en de School en tussen de School en de Gebruiker afzonderlijk. Zodra de school je account verwijdert zal jouw Gebruiksrecht en toegang tot CompassMe automatisch een einde nemen.

3. Virussen en beveiliging

De Gebruiker kan informatie aan Vlajo verschaffen via verschillende kanalen (waaronder e-mail, social media, Website, en dergelijke).  De Gebruiker zal zich er van vergewissen dat deze informatie en deze informatiedragers geen enkel risico op virussen of andere vernietigende of onwettelijke elementen bevatten. Deze risico’s zullen door de Gebruiker op een redelijke manier worden nagegaan/beperkt.

Op zijn beurt zal Vlajo elke redelijke inspanning leveren om te verzekeren dat er geen virussen of andere schadelijke of onwettelijke elementen op de Website aanwezig zijn.

Voor de eigenschappen van de beveiliging van het internet en andere informatiedragers die buiten de bevoegdheid van Vlajo liggen en/of eigen zijn aan de betreffende informatiedrager, kan Vlajo niet verantwoordelijk gesteld worden (hierin begrepen maar niet beperkt tot binnendringing, wijziging, besmetting, vernietiging van eender welk deel van de Website door een derde).

4. Hyperlinks en informatiebronnen van derden

Op de Website zal Vlajo mogelijks hyperlinks verstrekken ter informatie, ter aanvulling of ter verduidelijking van informatie op haar Website. Deze links kunnen verwijzen naar informatiebronnen, websites of Internetlocaties van derden en/of andere organisaties dan Vlajo.

Vlajo oefent geen enkele controle uit over en is dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatiebronnen, websites en/of Internetlocaties van derden, noch voor de informatie of hyperlinks die op dergelijke locaties terug te vinden zijn. Vlajo biedt geen enkele garantie over de (correctheid van de) informatie van derden waar desgevallend naar verwezen wordt.

5. Intellectuele eigendomsrechten en gebruik van informatie en inhoud

Op de Website zal Vlajo mogelijks beschermd materiaal en/of informatie ter beschikking stellen. Alle rechten op deze informatie en de inhoud hiervan blijven (de intellectuele) eigendom van Vlajo (hierin begrepen maar niet beperkt tot eventuele teksten, beelden, merken, handleidingen, werkboeken, formulieren, documenten, presentaties, logo’s, foto’s, tekeningen, modellen, data, databanken, software, handels- en domeinnamen, en dergelijke).

Deze informatie (en de inhoud hiervan) mogen enkel gebruikt worden, geheel of gedeeltelijk, voor de periode gedurende dewelke de Gebruiker deelneemt aan een Vlajo activiteit of project. Elk gebruik van informatie toegekend door Vlajo aan een persoon of een organisatie komt ten een einde bij het aflopen/beëindigen van de Vlajo activiteit of project waar de Gebruiker aan deelneemt of bij geregistreerd staat.

Dit gebruik mag uitsluitend niet-commercieel, privaat en persoonlijk zijn. De Gebruiker verbindt zich ertoe dit gebruiksrecht op een normale, zorgvuldige en redelijke wijze uit te oefenen. Elk gebruik dat niet expliciet werd toegestaan door Vlajo zal als niet-toegestaan worden beschouwd.

Elke inbreuk op het hierboven voorgeschreven gebruik, geheel of gedeeltelijk, kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid in hoofde van de Gebruiker.

6. Misbruik

Vlajo behoudt zich het recht voor om bij elke vorm van misbruik, verkeerd of oneigenlijk gebruik van de Website (hierin begrepen maar niet beperkt tot het gebruik in strijd met deze Voorwaarden), de informatie en/of de inhoud van deze informatie het recht op toegang tot de Website voor alle betrokken Gebruikers te blokkeren, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur.

7. Toegankelijkheid en beschikbaarheid van de Website

Vlajo doet alle redelijke inspanningen om de Website 24 uur op 24 uur toegankelijk te stellen voor de  Gebruiker en de operationele integriteit ervan te onderhouden. Vlajo biedt evenwel geen waarborgen voor het ononderbroken toegankelijk zijn en het foutloos functioneren van de Website, en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onderbrekingen of storingen tijdens of door het gebruik van de Website.

Vlajo houdt zich het recht voor om (elk deel van) de Website en elke informatie daarop te wijzigen, te vervolledigen, te actualiseren, te verbeteren of te verwijderen op elk moment. Bovendien kan Vlajo de beschikbaarheid van de Website op elk moment wijzigen wanneer Vlajo dit nodig acht.

8. Aansprakelijkheid

Vlajo doet alle redelijke inspanningen om correcte en actuele informatie weer te geven op de Website.  De gepubliceerde informatie wordt geacht gevolgd en gekend te zijn door elke Gebruiker vanaf het ogenblik van publicatie op de Website. Vlajo aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de correctheid, de volledigheid, de actualiteit, de betrouwbaarheid of de stiptheid van de informatie op de Website, de inhoud van deze informatie en/of of de informatie waarnaar de Website zou verwijzen.

Rekening houdend met deze Voorwaarden, kan Vlajo in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gederfde winst noch voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, bijzondere of incidentele verliezen, schade of kosten die zouden voortvloeien uit het gebruik of het vertrouwen op  de informatie die beschikbaar is op de Website.

Indien Vlajo na een gerechtelijke beslissing enige vorm van schadevergoeding dient te betalen aan een Gebruiker of een derde partij, zal deze in elk geval beperkt zijn tot het bedrag dat Vlajo mogelijks heeft aangerekend aan de Gebruiker met het doel deze Website te gebruiken.

9. Schadeloosstelling

De Gebruiker zal Vlajo volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor eender welke vordering tegen Vlajo door derden ten gevolge van een bezoek aan of het gebruik van de Website, of een raadpleging van de informatie op de Website door die Gebruiker.

10. Cookies

De persoonsgegevens die de Gebruiker via deze Website aan Vlajo ter beschikking stelt, zullen door Vlajo als een goed huisvader beheerd worden en zullen verwerkt en opgeslagen worden in een databank overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen en GDPR-wetgeving dd 25 mei 2018).

Vlajo gebruikt cookies op de Website. Hierdoor wordt door de Vlajo-server data van de Gebruiker naar de browser verstuurd zodat de terugkerende Gebruiker op een snellere en efficiëntere manier toegang kan verleend worden tot de Website. Indien gewenst, kan de Gebruiker in de browser-instellingen het gebruik van deze cookies uitschakelen.

Kort:

De persoonsgegevens die de Gebruiker ter kennis en/of ter beschikking stelt van Vlajo zullen uitsluitend gebruikt worden voor doeleinden die verband houden met het project waar de Gebruiker aan deelneemt en eventueel hieraan relevant gerelateerde Vlajo activiteiten en/of projecten.

Meer info rond het volledige Vlajo-privacybeleid

11. Wijzigingen

Vlajo behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig en op elk ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. Dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen zullen opnieuw gepubliceerd worden op de Website en onmiddellijk in werking treden vanaf elk nieuw bezoek van de Website door de Gebruiker na publicatie.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Voorwaarden en alle niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot deze Voorwaarden ontstaan, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze Voorwaarden ontstaan (met inbegrip van geschillen betreffende niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot deze Voorwaarden ontstaan) behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven.

13. Contact informatie

Elke vraag aangaande deze Voorwaarden kan u steeds richten tot Vlajo via admin@vlajo.org.