Algemene verkoopsvoorwaarden inzake webwinkels op Vlajo Market

 

Inleiding

Vlajo staat voor Vlaamse Jonge Ondernemingen. Een organisatie die, dankzij steun van de overheid en het bedrijfsleven, een duidelijke missie nastreeft in de Vlaamse scholen, hogescholen en  universiteiten: stimuleren van ondernemingszin bij kinderen en jongeren en hen laten proeven van ondernemerschap binnen een beschermde context. Meer lezen: https://www.vlajo.org/wat-doet-vlajo

Vlajo-Studentenondernemingen zijn kortlopende leertrajecten binnen de schoolcontext, waarbij jongeren onder het toezicht van Vlajo, hun eigen onderneming oprichten en uitbaten.

Dit zijn leertrajecten in ondernemerschap en zij beschikken daarom niet over een eigen ondernemingsnummer. Zij vallen onder Vlajo vzw. Alle webwinkels, opgenomen binnen de Vlajo Market behoren toe aan Vlajo-Studentenondernemingen.

Vlajo-Studentenondernemingen in de Vlajo Market kunnen binnen de projecten Jieha, Mini-onderneming, Studentenbedrijf en Small Business Project lopen. Een Vlajo-Studentenonderneming duurt minimaal 1 trimester en maximaal 3 jaar, afhankelijk van de keuze van de school.

Elke Vlajo-Studentenonderneming bepaalt zelfstandig wanneer en hoe lang hun Vlajo Market geopend blijft.  Na het afsluiten (administratief en boekhoudkundig liquideren) van de Studentenonderneming of het offline halen van de Vlajo Market vervallen de verkoopsvoorwaarden daar deze studentenonderneming vanaf dan niet langer bestaat of verkoopt.

Ondernemingsgegevens

Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw)
Innovatie- en Incubatiecentrum
Kapeldreef 60, 3001 Heverlee
016 / 29 . 84 . 01info@vlajo.org
Ondernemingsnummer Vlajo: 0458.597.885

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webwinkels van de Vlajo-Studentenondernemingen, opgenomen op de Vlajo Market, bieden hun klanten de mogelijkheid om de producten uit hun webwinkel online aan te kopen.

 Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webwinkels (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkels van de Vlajo Market moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de betrokken Vlajo-Studentenonderneming aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. De eventueel op het verkoopdocument vermelde BTW is niet aftrekbaar. Vrijstelling van BTW ingevolge art. 44 §2, 4° BTW-wetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Raadpleeg de vermelde info hierover bij de betreffende webwinkel. Dit wordt apart vermeld op het bestelformulier van elke Vlajo-Studentenonderneming.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webwinkels in de Vlajo-market met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de betrokken Vlajo-Studentenonderneming niet. Vlajo noch de betrokken Vlajo-Studentenonderneming is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vlajo, noch de betrokken Vlajo-Studentenonderneming is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met de betrokken Vlajo-Studentenonderneming.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de betrokken Vlajo-Studentenonderneming. Vlajo, noch de betrokken Vlajo-Studentenonderneming kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Bestelprocedure bij de Vlajo-Studentenondernemingen op de Vlajo Market:

 1. Op de Vlajo Market (https://www.vlajo.org/vlajomarket): ga naar de webwinkel van de Vlajo-Studentenonderneming
 2. klik op bestelformulier
 3. registreer het gewenste aantal per product of dienst
 4. controleer de voorwaarden (en kosten) voor levering
 5. registreer jouw contactgegevens
 6. Bevestig de bestelling door op knop “Bestellen” te klikken.

Zie betreffende webwinkel voor de aangeboden betaalwijzen.

Eventueel, wanneer de betrokken webwinkel hier over beschikt, is betaling via Payconiq mogelijk.

De betrokken Vlajo-Studentenonderneming is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

De betrokken Studentenonderneming mag geen alcoholische dranken aanbieden, noch los noch in pakket wanneer deze Studentenonderneming minderjarige (- 18 jaar) teamleden heeft.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Zie betreffende webwinkel van de Vlajo-Studentenonderneming. Meer info rond leveringsvoorwaarden is terug te vinden in het bestelformulier.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de betrokken Vlajo-Studentenonderneming.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de betrokken Vlajo-Studentenonderneming was geboden.

Wanneer de Studentenonderneming een product verkoopt dat alcoholische dranken bevat, is de Studentenonderneming verplicht een identiteitsbewijs te vragen bij levering of afhaling dat de meerderjarigheid aantoont. Er mogen geen alcoholische dranken verkocht worden aan jongeren onder 18 jaar.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Vlajo-Studentenonderneming.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Vlajo-Studentenonderneming te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de Vlajo-Studentenonderneming, via de Vlajo Market. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet de klant dit rechtstreeks met de betrokken studentenonderneming regelen. Vlajo kan in geen geval als tussenpersoon fungeren.

Gezien een studentenonderneming van tijdelijke aard is, vervalt het herroepingsrecht op het moment dat de Vlajo-Studentenonderneming wordt afgesloten en de Vlajo Market van de studentenonderneming offline wordt gehaald.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de besteldatum, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Vlajo-Studentenonderneming via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Vlajo-Studentenonderneming heeft meegedeeld, terugzenden aan de Vlajo-Studentenonderneming.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Vlajo-Studentenonderneming zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Vlajo-Studentenonderneming alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat de Vlajo-Studentenonderneming op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Vlajo-Studentenonderneming wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door de Vlajo-Studentenonderneming geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Vlajo-Studentenonderneming betaalt de Klant terug via overschrijving.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid waaronder voedingswaren;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • overeenkomsten waarbij de Klant  specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software).

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de betrokken Vlajo-Studentenonderneming en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan deze Vlajo-Studentenonderneming.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant de betrokken Vlajo-Studentenonderneming zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De wettelijke garantie vervalt op het moment dat de Vlajo-Studentenonderneming wordt afgesloten (administratief en boekhoudkundig liquideren) van de Studentenonderneming of het offline halen van de Vlajo Market vervallen de verkoopsvoorwaarden daar deze studentenonderneming vanaf dan niet langer bestaat of verkoopt.

Artikel 9: Dienst na verkoop

De betrokken Vlajo-Studentenonderneming is bereikbaar via de contactgegevens terug te vinden op de webwinkel van deze Vlajo-Studentenonderneming.

Artikel 10: Betaling van goederen en diensten

De studentenonderneming levert de aangekochte goederen pas na betaling. De levering en betaling van diensten gebeurt in onderling overleg tussen Vlajo-Studentenonderneming en de klant.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, de betrokken Vlajo-Studentenonderneming, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, en het verder op de hoogte houden van de werking van de betrokken studentenonderneming.

De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn/haar persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de betrokken Vlajo-Studentenonderneming, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot de betrokken Vlajo-Studentenonderneming.

Zowel Vlajo als de betrokken Studentenonderneming behandelen de klantgegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 Vlajo.org houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de betrokken Vlajo-Studentenonderneming om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de betrokken Vlajo-Studentenonderneming. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


Bijlage