Privacybeleid Vlajo

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 9 oktober 2020

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites en diensten van VZW Vlaamse Jonge Ondernemingen (hierna “wij”, “ons”, “Vlajo” genoemd).
Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij jouw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Op welke manier kom je in onze database terecht?

Je hebt een account aangemaakt ifv een Vlajo-project:

(deelnemer/leercoach/ droomcoach/ ondernemer)

Wanneer je een account aanmaakt waarmee je deelneemt aan een actief Vlajo-project kan je jouw gegevens aanpassen na login. Wanneer het project afgesloten wordt of gedesactiveerd, kan je jouw account laten desactiveren.

Nieuwsbriefontvanger/ relatie/ partner/ externe:

Met jouw toestemming hebben we jouw gegevens opgenomen in onze database om jou te contacteren met relevante vragen of uitnodigingen, of wanneer je de nieuwsbrief wil ontvangen. Je kan jouw account laten desactiveren of verwijderen uit de database.

Aandeelhouder:

Jongeren hebben jouw gegevens toegevoegd aan hun studentenonderneming op www.vlajo.org, omdat je geïnvesteerd hebt in hun studentenonderneming dmv de aankoop van een aandeel. Je ontvangt automatisch een mail ter bevestiging van je gegevens en 22 weken later een tweede automatische mail om de uitbetaling van je aandeel aan te vragen. Verder word je niet gecontacteerd door Vlajo. Jouw gegevens worden nooit doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan het aandeel zelf. Na afloop van de studentenonderneming en uitbetaling van je aandeel worden jouw gegevens automatisch gedesactiveerd.
Ook aan de teamleden van de studentenonderneming wordt uitdrukkelijk gevraagd omzichtig en correct met jouw gegevens om te springen. Zij contacteren je enkel in functie van de onderneming waarin je investeerde, met informatie gerelateerd aan het aandeelhouderschap.

Sollicitatie:

Je solliciteerde bij Vlajo. Bij je sollicitatie kan je zelf aangeven of je wenst dat Vlajo jouw gegevens al dan niet bewaart om jou opnieuw te kunnen contacteren in geval er een nieuwe functie wordt opengesteld.

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen 

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en jou de beste ervaringen met onze programma’s en aanbod te kunnen bieden.

Je hebt een account aangemaakt ifv een Vlajo-project:

alle contactgegevens zoals naam, adres, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, gsm-nummer, stamboeknummer (enkel leercoaches), de school (leercoach)/ het bedrijf(ondernemer) waar je werkt

Nieuwsbriefontvanger/ relatie/ externe:

e-mailadres, andere contactgegevens enkel wanneer je ons deze bezorgt

Aandeelhouder:

naam, adres, e-mail, rekeningnummer, BIC-code

Sollicitatie:

de gegevens die je ons bezorgt via je sollicitatiebrief
 

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

De persoonlijke informatie die je ons verstrekt, kan worden gebruikt om de website en aan jou gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren. Daarnaast gebruiken we de contactgegevens om je te informeren i.v.m. je deelname aan een actief Vlajo-project waaraan je bent verbonden, zodat we jou op de best mogelijke manier kunnen ondersteunen.

  • We gebruiken jouw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden.
  • Je kan op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door contact op te nemen via de gegevens onder het punt “contactgegevens”. Dit kan wel gevolgen hebben voor je toegankelijkheid op onze website.
  • Let wel: Wanneer je deel uitmaakt van een actief Vlajo-project of Vlajo-traject, ontvang je tijdens de duur van jouw project bepaalde essentiële mails i.v.m. jouw project, het projectverloop, de kansen en mogelijkheden. Om die reden kunnen we helaas niet voldoen aan je verzoek.
  • Onze Vlajo-nieuwsbrief verschijnt 1 x maandelijks. Op onze nieuwsbrieven kan je op elk moment abonneren of uitschrijven.

Een overzicht van onze verwerkingsactiviteiten:

  • Opstarten van een Studentenonderneming, gericht contacteren i.f.v. deze Studentenonderneming
  • Gericht contacteren ifv jouw deelname aan een actief Vlajo-project.
  • Reageren op sollicitaties 

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?

Na afloop van een actief projectworden je contactgegevens gearchiveerd. Indien je dit wens kan je je profiel laten desactiveren door Vlajo.
Gegevens worden door Vlajo bijgehouden om onze werking na te gaan, alumni te detecteren en i.f.v. rapportering aan de overheid.

 De verwerking van persoonsgegevens ihkv de CompassMe-website (www.compassme.be)

Iedere School streeft naar een correct en vlot beheer van communicatie en administratie. CompassMe is de digitale evaluatietool bij uitstek om (ondernemende) competenties en kwaliteiten van leerlingen in kaart te brengen, waarbij gewaarborgd wordt dat het uiteindelijke beheer van de applicatie bij de School blijft.

Aangezien het beheer bij de School blijft, duidt de GDPR de School aan als “verwerkingsverantwoordelijke” (dit is de persoon of onderneming die de verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking van jouw persoonsgegevens). Bijgevolg dient de School aan alle verplichtingen uit de GDPR te voldoen. De School zal jou als Gebruiker bijvoorbeeld voldoende informeren omtrent de persoonsgegevens die ze over jou verwerkt, de verwerkingshandelingen die zij uitvoert en uiteraard: jouw rechten als Gebruiker en persoon waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden. Vlajo wijst de School reeds op deze verplichtingen bij afsluiting van het contract met de School.

Vlajo kan je helaas niet bijstaan waar je je rechten wenst uit te oefenen ten opzichte van de persoonsgegevens waarvoor de School verwerkingsverantwoordelijke is. Om je rechten voor deze persoonsgegevens uit te oefenen dien je de School te contacteren. Waar relevant zal de School verdere instructies aan Vlajo doorgeven.

Vlajo verwerkt de persoonsgegevens louter in opdracht van de School. Vlajo is slechts een ‘verwerker’ die instaat voor de goede technische werking van CompassMe. Hierbij kan Vlajo op haar beurt weer – in beperkte mate – derde partijen inschakelen om haar hierbij te helpen. De School kiest voor Vlajo omwille van onze gepaste waarborgen en beveiligingsmaatregelen bij de verwerking. Als verwerker streeft Vlajo ernaar zo goed mogelijk aan de verplichtingen uit de GDPR te voldoen.

Vlajo verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens om jou bij te staan bij het gebruik van CompassMe alleen voor de detectie en melding van fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

De categorieën van gegevens die Vlajo verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke zijn de voornaamste persoons- en contactgegevens zoals door jou opgegeven, namelijk: naam, voornaam, e-mailadres.

Overdracht van gegevens aan derden 

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen tenzij op vraag van de overheid i.f.v. subsidiëring door de overheid.
De gegevens die je ons verstrekt in het kader van jouw sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden overgedragen.

 

Veiligheid van jouw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.

 

Jouw rechten

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Vlajo-verwerkingsverantwoordelijke op het mailadres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door kopie van identiteitskaart toe te voegen), kosteloos de geschreven communicatie verkrijgen of een kopie van de persoonsgegevens die verworven werden. Na ontvangst van je e-mail sturen we jou binnen de twee weken een uitnodiging om jouw gegevens in te komen kijken op ons hoofdkantoor.

Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Vlajo van jouw persoonsgegevens maakt.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je hebt steeds het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je kan dit ook zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. Wanneer je deel uitmaakt van een actieve Studentenonderneming kunnen we niet aan dit verzoek voldoen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door Vlajo verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming

Wanneer de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om deze toestemming in te trekken.

 

Bezwaren en klachten:

De betrokkene kan een bezwaar indienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) op volgend adres:

  • Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel. telefoon: +32 274 48 00
  • e-mail: commission@privacycommission.be.

De betrokkene kan eveneens klacht indienen bij de rechtbank van Eerste Aanleg van zijn woonplaats.

Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal, wordt de betrokkene uitgenodigd om volgende link te raadplegen https://www.privacycommission.be/nl/klacht-en-beroep

 

Privacy beeldmateriaal

Setting

Vlajo organiseert projecten en activiteiten voor leerlingen/studenten, leercoaches en ondernemers. In kader van wedstrijden of project-gerelateerde doelen, kan Vlajo vragen foto’s in te sturen.

Vlajo verzamelt beeldmateriaal voor publicatie:

  • Op de Vlajo-website
  • Op de Vlajo-sociale media
  • In het Vlajo-jaarverslag

Activiteiten georganiseerd door Vlajo

We houden eraan enkel fatsoenlijke beelden te publiceren waarin jouw mooie kant aan bod komt. Vlajo publiceert nooit compromitterende beelden.

Sfeerbeelden

Sfeerfoto’s kunnen algemeen genomen worden, ter illustratie van de sfeer tijdens de activiteit en om de activiteit aan te tonen. Wie deelneemt aan Vlajo-activiteiten of evenementen, kan voorkomen op een sfeerfoto.

  • Tijdens een verkoopdag
  • Tijdens workshops/ opleidingsmomenten
  • Tijdens wedstrijden en prijsuitreikingen
  • Tijdens Vlajo-evenementen als de Vlajo Awards

Gerichte beelden

Tijdens Vlajo-activiteiten of Vlajo-evenementen kunnen gerichte foto’s genomen worden. De fotograaf zal je vragen om hiervoor te poseren (bijv. aan je verkoopstand, tijdens een prijsuitreiking,..). Indien je poseert, stem je in met het gebruik van de foto op de Vlajo-kanalen zoals hierboven beschreven. Wens je dit niet, geef dit dan duidelijk aan en vraag de fotograaf uitdrukkelijk een foto te nemen zonder jou. We respecteren jouw keuze.

Video’s en aftermovies

Vlajo maakt van een aantal activiteiten video’s en aftermovies als sfeermaker. Deze worden gepubliceerd op het Vlajo-youtubekanaal en ingezet ter promotie van de Vlajo-activiteiten. Wanneer het om gerichte beelden gaat, wordt jouw toestemming hiervoor op voorhand gevraagd.

In te zenden/ te uploaden foto’s

Upload teamfoto in de Vlajo-website:

Op de Vlajo-website kan een studentenonderneming een teamfoto uploaden. Vlajo gebruikt deze foto’s intern tijdens de eigen activiteiten, bijvoorbeeld om een team in de kijker te zetten op een PowerPoint tijdens een Vlajo-activiteit als bijvoorbeeld de Mini Star Awards of om op het mini-sterrencertificaat te plaatsen.

Inzenden foto’s en video's (voor wedstrijden):

  • Een team/ leercoach bepaalt zelf welke foto’s worden ingezonden en hoe herkenbaar de teamleden hierop zijn. Indien we een ingezonden foto wensen op te nemen in een publicatie, zal Vlajo hiertoe toestemming vragen aan het team.
  • Ingezonden foto's en filmpjes kunnen door ons gedeeld worden via het Vlajo-youtube-kanaal en/of via website  en/of sociale media van Vlajo.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de Vlajo-websites. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.

Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

 

Geldigheid

Het privacybeleid is geldig voor alle Vlajo-websites:

Daarnaast maakt Vlajo gebruik van externe websites voor activiteiteninschrijvingen (Clicla) en enquêtes (Surveymonkey).

 

Contactgegevens

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Ons adres: Vlajo | I&I Leuven | Kapeldreef 60 | 3001 Heverlee

Ons telefoonnummer: 016 29 84 01

Onze e-mail: privacy@vlajo.org