Kid@bizz

Stap voor stap je eigen bedrijf

 

Aansluiting bij nieuwe eindtermen en competentiegericht onderwijs

Kid@bizz heeft algemeen zeer veel raakvlakken met de nieuwe eindtermen, omdat deze vertrekken vanuit projectmatig, competentiegericht onderwijs. Specifiek sluit het project uitstekend aan bij sleutelcompetenties 15 van de nieuwe eindtermen. Hieronder een korte omschrijving van de belangrijkste elementen.

15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties.

Opportuniteiten zien en verkennen met behulp van een creatief denkproces.

15.1 De leerlingen genereren ideeën voor een uitdaging aan de hand van aangereikte technieken en methodieken en in een gestructureerd en afgebakend kader. (transversaal)

De uitvoerbaarheid van ideeën onderzoeken, het inzetten van middelen tegenover doelstellingen afwegen en het gekozen idee realiseren.

15.2 De leerlingen onderzoeken de uitvoerbaarheid van ideeën rekening houdend met aangereikte criteria. (transversaal)

15.3 De leerlingen werken stapsgewijs een zelfgekozen idee uit door het doelmatig inzetten van tijd en hulpmiddelen. (transversaal)

(Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn.

15.4 De leerlingen maken onderbouwde keuzes aan de hand van aangereikte criteria en aangereikte strategieën. (transversaal)

Daarnaast biedt Kid@bizz een authentieke context om de opgedane/aangebrachte kennis rond verschillende transversale eindtermen (op een activerende manier) in te oefenen en te evalueren. Bijvoorbeeld:

5. Sociale en relationele competenties

5.4 De leerlingen demonstreren in informele en formele relaties geschikte sociale vaardigheden.

5.5 De leerlingen dragen in groepsactiviteiten met een welomschreven opdracht actief bij aan de uitwerking van een gezamenlijk resultaat.

11. Economische en financiële competenties

Inzicht ontwikkelen in consumptiegedrag, inkomensverwerving en financiële producten om budgettaire gevolgen op korte en lange termijn in te schatten.

11.1 De leerlingen beargumenteren hun keuzegedrag bij aankopen rekening houdend met hun behoeften en beïnvloedende factoren.

De werking van ondernemingen en organisaties en hun maatschappelijke rol duiden.

11.5 De leerlingen lichten activiteiten toe in verschillende soorten ondernemingen en organisaties in de eigen leefomgeving.

Advies vanuit de pedagogische begeleiding


Peter Druyts en Regine Romaen van het GO!: Tijdens de leerplanimplementaties wordt de nadruk gelegd op de leerplandoelen en hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Wat het thema ondernemerschap betreft wordt verwijzen wij naar het project Kid@bizz.

  • Talent4Change heeft niet noodzakelijk een ‘economisch’ karakter. Met andere woorden ligt de focus hier zeer sterk op het in kaart brengen van hun talenten en interesses. We adviseren dit project voor de realisatie van sleutelcompetentie 15 in de eerste graad, meer bepaald de leerplandoelen 15.1, 15.2 en 15.3. Dus niet alleen gekoppeld aan EFC.
  • Kid@bizz: ideaal om het thema ondernemerschap binnen de basisoptie economie en organisatie (A- en B-stroom) te realiseren.

 

Wil je opstarten met Kid@bizz of wens je meer informatie?