Attest bedrijfsbeheer

afschaffing van het attest

Vanaf 1 september 2018 is een attest basiskennis bedrijfsbeheer niet meer vereist om een zaak op te starten.  De afschaffing attest bedrijfsbeheer voor het aanvragen van je KBO betekent niet dat de inhouden niet belangrijk zijn!

Doordat de wettelijke verplichting van het attest wegvalt komen er mogelijkheden om het kader waarin toekomstige ondernemers worden opgeleid beter af te stemmen op de noden uit het veld en een meer praktijkgerichte benadering te hanteren.
Kader voor ontwikkeling van ondernemerschapscompetenties,  opgemaakt door Agentschap Innoveren en Ondernemen:

Nieuwe eindtermen

Er komen nieuwe eindtermen rond  16 sleutelcompetenties, waaronder:

  • competenties inzake duurzaamheid;
  • economische en financiële competenties;
  • leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken;
  • zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid;
  • ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties.

De Vlajo-projecten blijven uitstekend materiaal om deze sleutelcompetenties invulling te geven.

Aanpak door de koepels

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft de doelstellingen van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen om de ontwikkeling van ondernemerschapscompetenties te ontwikkelen. VLAIO en VLAJO participeerden in een groot Europees wetenschappelijk onderzoek ICEE. Het rapport van dit onderzoek is beschikbaar. Het rapport is te raadplegen op http://icee-eu.eu/ .

Het lezen van dit rapport kan scholen inspireren in de aanpak van het leerplankader 'Ondernemend project' dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde voor alle studierichtingen derde graad.

  • Zowel de Mini-onderneming als het Studentenbedrijf kunnen binnen dit leerplan gebruikt worden als praktijkproject. Bij de interne aftoetsing blijkt Studentenbedrijf makkelijker tegemoet te komen aan de doelen van het leerplan 'Ondernemend project' dan de Mini-onderneming omdat in het Studentenbedrijf alle leerplandoelen worden gehaald.
  • Vlajo ontwikkelde een tool 'CompassMe' om competenties groeigericht te evalueren, wat aansluit bij de richtlijnen van het leerplan.

GO! en OVSG

Het GO! geeft met het Didachtisch Cahier ondernemingszin en ondernemerschap richting aan de nieuwe invulling.

  • Zowel de Mini-onderneming als het Studentenbedrijf kunnen gebruikt worden binnen dit Didactisch Cahier. Daarnaast kan Vlajo tegemoet komen aan een opbouwende ondernemende leerlijn voor het hele secundair onderwijs, zoals omschreven in het Didactisch Cahier.

Vlajo stelt voor...

De herwerking van het Studentenbedrijf legt meer nadruk op het onderzoeken en evalueren van de theorie i.f.v. het eigen project. We willen meegeven dat je voor een goede praktijkinvulling liefst minimum 2 lesuren/week nodig hebt (op 1 schooljaar).

Ziehier de PowerPointvoorstelling waarin we  toelichten welke rol Mini-onderneming of Studentenbedrijf kunnen spelen binnen de nieuwe leerplannen.

Heb je interesse en wil je graag meer weten?

Contacteer de regionale Vlajo-coördinator secundair onderwijs. We lichten graag toe op welke manier je met ondernemend projectwerk aan de slag kan!