Ondernemende competenties groeigericht evalueren


Vlajo heeft de ambitie om de ‘ondernemingszin’ van leerlingen te stimuleren in de brede zin van het woord. Onder deze koepelterm bevinden zich volgens onze visie (gebaseerd op het Europese EntreComp model) meer specifieke ondernemende competenties die een leerling kan aanwenden om hun ondernemend gedrag uit te voeren. Hieronder vind je een overzicht van de huidige ondernemende competenties waarop wij ons richten (worden augustus-september 2023 opnieuw onder de loep genomen).

Bij Vlajo willen we jongeren bewust maken van deze ondernemende competenties, zodat ze kunnen inschatten waar hun sterktes en werkpunten liggen. Om hierin te kunnen groeien, heb ze nood aan een soort ‘spiegel’, een tool die een competentiemeting omvat en hen een beeld geeft van hun eigen kwaliteiten. Gedurende het academiejaar 23-24 zullen we achter de schermen werk maken van de ontwikkeling van deze tool, om deze vervolgens te lanceren bij de opstart van onze nieuwe website in september 2024.

Wat mag je verwachten?

Eigenaarschap bij de leerling

Traditioneel bepaalt in heel wat evaluaties de leerkracht het punt dat een leerling behaalt. En hoewel heel wat leerkrachten streven naar een zo objectief mogelijke verbetersleutel, sluipt er onmiskenbaar regelmatig een subjectief aspect in de beoordeling. Zeker wanneer het gaat om bepaalde vaardigheden die minder strikt af te bakenen zijn. Hierdoor kan er onvrede ontstaan bij de leerling die de inschatting van de leerkracht in twijfel kan trekken.

Deze ongemakkelijke situatie willen we absoluut vermijden, zeker wanneer het gaat om ondernemende competenties. Het evaluatieproces van de tool zal dan ook volledig in handen zijn van de leerling. Het is de leerling die een inschatting maakt van de eigen competenties, zodat die zich hierin bewust verder kan ontwikkelen.

De rol van de leerkracht als evaluator wordt hierdoor logischerwijze beperkt. We zien vooral een mogelijkheid voor de leerkracht om de context te creëren waarin de leerling kan groeien in deze competenties: periode, inhoud, opdrachten… Alsook zien we binnen deze context de leerkracht graag als een waardevolle feedbackgever en kritische vragensteller, zodat de leerling vanuit de eigen introspectie een duidelijker beeld van de eigen kwaliteiten kan krijgen.

Progressie vastleggen

De tool zal drie metingen omvatten: bij de start, tussentijds en na afloop van een periode waarin ondernemende competenties bewust kunnen ingezet worden. Op voorhand kan de leerkracht in overleg met de leerlingen drie data van meting vastleggen, met voldoende tijd tussenin om bewust bepaalde competenties te ontwikkelen.

Op basis van de startmeting kan de leerling vaststellen welke sterktes hij uit te spelen heeft, alsook aan welke werkpunten de leerling bewust wil werken. Het is de immers de bedoeling dat de leerling op basis van dit initiële beeld actief op zoek gaat naar kansen om bepaalde werkpunten te versterken (in plaats van te (blijven) teren op datgene wat de leerling al kan). Door zelf actiepunten te formuleren, gaat de leerling een bewust engagement met zichzelf aan om te groeien in deze competenties.

Bij de tussentijdse meting kan er al dan niet vastgesteld worden dat er reeds progressie gemaakt werd, alsook welke actiepunten voor het verdere verloop van het traject aan de orde zijn.

Finaal kan bij de eindmeting dan teruggeblikt worden op de doorlopen progressie, vanzelfsprekend met doorgroeimogelijkheden voor de toekomst. De leerling heeft een meer nauwkeurig beeld van zichzelf gekregen.

Voor meer informatie